Vedtægter for Fransk Alumneforening, Københavns Universitet

§ 1. Navn, stiftelse og hjemsted

Stk. 1 Foreningens navn er Fransk Alumneforening – Københavns Universitet Foreningen er stiftet den 20/1 2007

Stk. 2 Foreningens hjemsted er: Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet

 

§ 2. Foreningens formål

Stk. 1 Foreningens formål er at afholde faglige og sociale arrangementer til gavn for medlemmerne.

Stk. 2 Foreningen er et socialt og fagligt forum, som sigter på at fastholde medlemmernes tilknytning dels til det franske sprog dels til Frankrigs og den øvrige fransktalende verdens kultur.

Stk. 3 Foreningen arbejder aktivt for, at det omgivende samfund får kendskab til franskstudiet og til de faglige kompetencer, som fagets kandidater besidder.

Stk. 4 Foreningen formidler kontakt mellem universitetet, dimittender og erhvervsaktive kandidater. De herigennem etablerede kontakter til privat og offentlig virksomhed skal bidrage til en forbedring af de fremtidige kandidaters muligheder på arbejdsmarkedet.

Stk. 5 Foreningen tilstræber at afholde mindst tre arrangementer årligt.

 

§ 3. Foreningens medlemmer

Stk. 1 Foreningen henvender sig primært til færdiguddannede kandidater fra faget Fransk, Københavns Universitet. Foreningen optager således bachelorer og kandidater i faget fransk fra Københavns Universitet

Desuden kan optages flg.: a) Færdiguddannede kandidater med gymnasiesidefag/bifag i Fransk.. b) Ansatte på franskstudiet på Københavns Universitet.

Stk. 2 Ansøgere, der ikke opfylder de under 3.1 nævnte betingelser, kan optages efter bestyrelsens forudgående godkendelse.

Stk. 3 Indmeldelse sker ved indbetaling af kontingent.

Stk. 4 Ved optagelse giver medlemmerne bestyrelsen følgende oplysninger:

• år for immatrikulering og studiefærdiggørelse • titel • navn

• adresse og telefonnummer (privat) • e-mail • evt. navn på arbejdssted • evt. stilling • evt. beskrivelse af erhvervsfunktion Stk. 5 Det påhviler medlemmerne selv at indsende ajourførte oplysninger for de ovenfor nævnte områder.

 

§ 4. Udmeldelse af foreningen og ophør ved restance

Stk. 1 Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningen.

Stk. 2 Medlemskabet ophører automatisk, hvis medlemskontingentet ikke er indgået, efter at der er foretaget 2 rykkere.

 

§ 5. Årsmødet

Stk. 1 Årsmødet er foreningens øverste myndighed i alle foreningens anliggender. Den på årsmødet valgte bestyrelse varetager foreningens daglige ledelse. Bestyrelsen indkalder skriftligt pr. brev eller e-mail medlemmerne til årsmøde med mindst 1 måneds varsel og med angivelse af dagsorden jf. § 5.3.

Stk. 2 Foreningens ordinære årsmøde afholdes én gang om året. I forbindelse med årsmødet tilstræbes afholdelse af et fagligt og/eller socialt arrangement.

Stk. 3 Dagsorden for det ordinære årsmøde skal mindst indeholde følgende punkter:

• valg af dirigent, • valg af referent, • godkendelse af dagsorden, • bestyrelsens årsberetning samt fremlæggelse af regnskab, • behandling af evt. indkomne forslag, • valg af bestyrelse, • valg af to revisorer, • eventuelt.

Stk. 4 Forslag til dagsorden kan fremsendes til bestyrelsen indtil 3 uger før årsmødet. Indkomne forslag, der overholder denne frist, optages på dagsordenen, som udsendes til medlemmerne senest 2 uger før årsmødet.

Stk. 5 Forslag, der vedrører kontingentet, har først virkning fra næste kalenderår.

Stk. 6 Foreningsåret følger kalenderåret. Medlemmer, som har betalt kontingent for det påbegyndte foreningsår, er stemmeberettigede.

Stk. 7 Med undtagelse af vedtægtsændringer og beslutninger angående foreningens opløsning, træffes alle beslutninger på årsmødet med simpelt flertal. Ved stemmelighed om et forslag, bortfalder forslaget.

Stk. 8 Personvalg foretages ved skriftlig afstemning. Øvrige afstemninger foretages ved håndsoprækning, medmindre et medlem begærer skriftlig afstemning.

Stk. 9 Alle stemmeberettigede medlemmer har møde-, tale- og stemmeret på årsmødet. Årsmødet er kun åbent for foreningens medlemmer og særligt indbudte.

 

§ 6. Ekstraordinært årsmøde

Stk. 1 Ekstraordinært årsmøde kan afholdes, hvis et flertal af bestyrelsesmedlemmerne ønsker det eller på skriftlig anmodning fra mindst 25 % af foreningens medlemmer, som har betalt kontingent for det påbegyndte foreningsår. I forbindelse med ekstraordinære årsmøder gælder samme indkaldelsesprocedure som for ordinære årsmøder, jf. § 5.1.

Stk. 2 På et ekstraordinært årsmøde kan kun behandles de(t) forslag, der har foranlediget dets indkaldelse.

 

§ 7. Bestyrelsen

Stk. 1 Det ordinære årsmøde vælger en bestyrelse til at varetage foreningens daglige ledelse.

Stk. 2 Bestyrelsen består af op til 8 medlemmer, hvoraf 6 vælges for en periode af 2 år på det ordinære årsmøde i henholdsvis lige og ulige år, 1 medlem er valgt blandt de studerende og 1 er udpeget som repræsentant for lærerne på faget Fransk. Desuden vælges op til to suppleanter for 1 år til bestyrelsen.

Stk. 3 Ved valg til bestyrelsen har hvert stemmeberettiget medlem 2 stemmer til valget af de 4 medlemmer. Hvis flere end 6 stiller op til bestyrelsen, bliver de med 7. og 8. højst stemmetal suppleanter i prioriteret rækkefølge efter opnåede stemmer. I tilfælde af stemmelighed foretages lodtrækning. Suppleanter kan deltage i alle bestyrelsens møder og indtræder i bestyrelsen ved et bestyrelsesmedlems fratræden i valgperioden.

Stk. 4 Hvis antallet af valgte bestyrelsesmedlemmer er under 3, indkaldes til ekstraordinært årsmøde med valg til de ledige pladser i bestyrelsen frem til næste ordinære årsmøde.

Stk. 5 Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, næstformand og en kasserer. Lærer- og studenterrepræsentanterne for fransk kan dog ikke bestride disse hverv. Formanden tegner foreningen sammen med op til 3 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 6 Bestyrelsen fordeler selv ansvaret for afviklingen af foreningens aktiviteter. Ansvarsfordelingen kan evt. beskrives i en forretningsorden.

Stk. 7 Bestyrelsen holder møder, når formanden eller to af dens medlemmer ønsker det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når tre af medlemmerne er til stede. Bestyrelsesmøderne ledes af formanden eller af dennes stedfortræder. Beslutninger træffes ved simpelt flertal.

 

§ 8. Revision af foreningens økonomi 

Stk. 1 Ved det ordinære årsmøde vælges to revisorer blandt de fremmødte medlemmer, men uden for bestyrelsen. De på årsmødet valgte revisorer kan med 3 ugers varsel 2 gange årligt bede om et møde med bestyrelsen,samt foretage et kasseeftersyn.

 

§ 9. Kontingent

Stk. 1 Foreningens aktiviteter dækkes gennem medlemskontingentet, brugerbetaling og eventuel støtte fra universitetet, foreninger og andre bidragsydere.

Stk. 2 Foreningens reviderede regnskab sendes til foreningens bidragsydere. Det skal endvidere gøres frit tilgængeligt for medlemmerne via hjemmeside eller på anden vis.

Stk. 3 Medlemmerne og bestyrelsen hæfter ikke for foreningens forpligtelser, og foreningen hæfter alene med sin formue.

 

§ 10. Vedtægtsændringer

Stk. 1 Vedtægtsændringer kan kun vedtages på ordinære eller ekstraordinære årsmøder, hvor mindst 75 % af de afgivne stemmer støtter vedtægtsændringerne. Vedtægtsændringer skal for at kunne blive behandlet på årsmødet, være nævnt i indkaldelsen til årsmødet.

 

§ 11. Foreningens opløsning

Stk. 1 Foreningen kan kun opløses, hvis forslag herom på et årsmøde støttes af mindst 75 % af de afgivne stemmer og mindst halvdelen af foreningens samlede medlemmer er repræsenteret personligt eller ved fuldmagt. Dernæst skal indkaldes til et ekstraordinært årsmøde, hvor mindst 75 % af de afgivne stemmer skal tiltræde forslaget om opløsning af foreningen.

Stk. 2 I tilfælde af foreningens opløsning skal foreningens eventuelle formue enten overgå til videreførelse af foreningens formål eller til Franskstudiet ved Københavns Universitet.

Stk. 3 Foreningens overskud må aldrig udloddes til foreningens medlemmer.

 

§ 12. Ikrafttræden af vedtægterne

Nærværende vedtægter er trådt i kraft den 20/1 2007.

Vedtægternes § 3 stk. 2 og § 7 stk. 2 og 3 er ændret på årsmødet 26/1 2008.

Vedtægternes § 5 stk. 3 og 5 og § 7 stk. 2 og 5 er ændret på årsmødet 31/1 2015.