Vedtægter for Idræt Alumneforening, KU

§ 1. Navn, stiftelse og hjemsted

Foreningens navn er Idræt Alumneforening – Københavns Universitet.
Foreningen er stiftet den 30. september 2010.

Foreningens hjemsted er Institut for Idræt, Københavns Universitet.

§ 2. Foreningens formål

Foreningens formål er at afholde faglige og sociale arrangementer til gavn for medlemmerne. Foreningen er et socialt og fagligt forum, som sigter på at fastholde medlemmernes tilknytning til Institut for Idræt ved Københavns Universitet.

§ 3. Foreningens medlemmer

Foreningen henvender sig til færdiguddannede kandidater fra faget Idræt, Københavns Universitet, som har en af nedenstående uddannelser:

  • Kandidateksamen i Human Fysiologi eller Humanistisk-Samfundsvidenskabelig Idrætsteori ved Københavns Universitet
  • Bacheloreksamen i idræt ved Københavns Universitet
  • Bifagseksamen (sidefagseksamen) i idræt ved Københavns Universitet
  • Mastereksamen i Idræt & Velfærd ved Københavns Universitet

 

Desuden optages studerende på idrætsstudiet på Københavns Universitet som juniormedlemmer med ret til at deltage i foreningens medlemsaktiviteter. Op til to juniormedlemmer kan blive valgt til bestyrelsen.

Ansøgere, der ikke lever op til de nævnte krav (fx ansatte på idrætsstudiet på Københavns Universitet), kan i særlige tilfælde og efter bestyrelsens forudgående godkendelse optages.

Indmeldelse sker ved oprettelse af profil i KU’s alumneforening KUBULUS’ medlemsportal. Portalen registrerer automatisk om en ansøger opfylder betingelserne for medlemskab.

Det påhviler medlemmerne selv at redigere og opdatere deres profil på foreningens hjemmeside.

 § 4. Udmeldelse af foreningen

Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningen.

§ 5. Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle foreningens anliggender. Den på generalforsamlingen valgte bestyrelse varetager foreningens daglige ledelse. Bestyrelsen indkalder skriftligt medlemmerne til generalforsamling med mindst 1 måneds varsel og med angivelse af dagsorden jf. nedenstående. 

Foreningens ordinære generalforsamling afholdes én gang om året i 4. kvartal. I forbindelse med generalforsamlingen tilstræbes afholdelse af et fagligt og/eller socialt arrangement.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

• valg af dirigent,
• valg af referent,
• godkendelse af dagsorden,
• bestyrelsens årsberetning samt fremlæggelse af regnskab,
• fastlæggelse af indmeldelsesgebyr og kontingent,
• behandling af evt. indkomne forslag,
• valg af bestyrelse,
• valg af to revisorer,
• eventuelt.

Forslag til dagsorden kan fremsendes til bestyrelsen indtil 3 uger før generalforsamlingen. Indkomne forslag, der overholder denne frist, optages på dagsordenen, som udsendes til medlemmerne senest 2 uger før generalforsamlingen.

Foreningsåret følger kalenderåret. Medlemmer, som har betalt kontingent for det påbegyndte foreningsår, er stemmeberettigede.

Med undtagelse af vedtægtsændringer og beslutninger angående foreningens opløsning, træffes alle beslutninger på generalforsamlingen med simpelt flertal. Ved stemmelighed om et forslag, bortfalder forslaget.

Personvalg foretages ved skriftlig afstemning. Øvrige afstemninger foretages ved håndsoprækning, medmindre et medlem begærer skriftlig afstemning.

Alle stemmeberettigede medlemmer har møde-, tale- og stemmeret på generalforsamlingen. Generalforsamlingen er kun åben for foreningens medlemmer og særligt indbudte.

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, hvis et flertal af bestyrelsesmedlemmerne ønsker det eller på skriftlig anmodning fra mindst 25 % af foreningens medlemmer, som har betalt kontingent for det påbegyndte foreningsår. I forbindelse med ekstraordinære generalforsamlinger gælder samme indkaldelsesprocedure som for ordinære generalforsamlinger, jf. § 5. På en ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles de(t) forslag, der har foranlediget dets indkaldelse.

§ 7. Bestyrelsen

Den ordinære generalforsamling vælger en bestyrelse til at varetage foreningens daglige ledelse. Bestyrelsen består af minimum fire og maksimum 12 medlemmer, og det tilstræbes at de vælges for en periode af to år på den ordinære generalforsamling i henholdsvis lige og ulige år. Ved den stiftende generalforsamling vælges dog minimum to bestyrelsesmedlemmer for to år og to bestyrelsesmedlemmer for et år.

Desuden kan vælges op til to suppleanter for 1 år til bestyrelsen.

Ved valg til bestyrelsen på den ordinære generalforsamling har hvert stemmeberettiget medlem to stemmer til valget af de fire til syv medlemmer. Hvis flere end 7 stiller op til bestyrelsen, bliver de med 8. og 9. højest stemmetal suppleanter i prioriteret rækkefølge efter opnåede stemmer. I tilfælde af stemmelighed foretages lodtrækning. Suppleanter indtræder i bestyrelsen ved et bestyrelsesmedlems udtræden i valgperioden. 

Hvis antallet af valgte bestyrelsesmedlemmer er under 3, indkaldes til ekstraordinært generalforsamling med valg til de ledige pladser i bestyrelsen frem til næste ordinære generalforsamling. 

Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, næstformand og en kasserer.

Bestyrelsen fordeler selv ansvaret for afviklingen af foreningens aktiviteter. Ansvarsfordelingen kan evt. beskrives i en forretningsorden.

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af foreningens formand og kasserer i forening.

Bestyrelsen holder møder, når formanden eller to af dens medlemmer ønsker det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når tre af medlemmerne er til stede.  Bestyrelsesmøderne ledes af formanden eller af dennes stedfortræder. Beslutninger træffes ved simpelt flertal.
 
Under forudsætning af de fornødne ressourcer kan en medarbejder fra Institut for Idræt yde administrativ support for bestyrelsen. Aftale om dette genforhandles med jævne mellemrum. Institut for Idræt stiller lokaler til rådighed for foreningens arrangementer og møder.

§ 8. Revision af foreningens økonomi

Ved den ordinære generalforsamling vælges to revisorer blandt de fremmødte medlemmer, men uden for bestyrelsen. De på generalforsamlingen valgte revisorer kan med 3 ugers varsel 2 gange årligt bede om et møde med bestyrelsen, samt foretage et kasseeftersyn.

§ 9. Indmeldelsesgebyr/kontingent

Foreningens aktiviteter dækkes gennem kontingent, brugerbetaling og eventuel støtte fra universitetet, foreninger og andre bidragsydere.

Foreningens reviderede regnskab sendes til foreningens eventuelle bidragsydere. Det skal endvidere gøres frit tilgængeligt for medlemmerne via hjemmeside eller på anden vis.

Medlemmerne og bestyrelsen hæfter ikke for foreningens forpligtelser, og foreningen hæfter alene med sin formue.

§ 10. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan kun vedtages på ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger, hvor mindst 75 % af de afgivne stemmer støtter vedtægtsændringerne. Vedtægtsændringer skal for at kunne blive behandlet på generalforsamlingen, være nævnt i indkaldelsen til generalforsamlingen.

§ 11. Foreningens opløsning

Foreningen kan kun opløses, hvis forslag herom på en generalforsamling støttes af mindst 75 % af de afgivne stemmer og mindst halvdelen af foreningens samlede medlemmer er repræsenteret personligt eller ved fuldmagt. Dernæst skal indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst 75 % af de afgivne stemmer skal tiltræde forslaget om opløsning af foreningen.

I tilfælde af foreningens opløsning skal foreningens eventuelle formue enten overgå til videreførelse af foreningens formål eller til Institut for Idræt ved Københavns Universitet.
 
Foreningens overskud må aldrig udloddes til foreningens medlemmer.

§ 12. Ikrafttræden af vedtægterne

Nærværende vedtægter træder i kraft fra den 30. september 2010.

Revideret på generalforsamlingen den 4. november 2011.

Revideret på generalforsamlingen 23. november 2017.