20. januar 2014 - Årsmøde i Tysk Alumneforening d. 20. januar 2014 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Tysk Alumneforening – og fornyelse af medlemskab

Mandag d. 20. januar 2014 Kl. 19-22 Lokale 22.0.47 på KUA

Kære medlem af Tysk Alumneforening

2013 blev et godt år for foreningen. I dette, foreningens første ”rigtige” leveår, gennemførte vi en række arrangementer med pænt fremmøde og god netværksdannelse. Ikke mindst blev vores karriereaften et tilløbsstykke, men også byvandring, biograftur og kulturelt arrangement i Literaturhaus fungerede godt. Og så etablerede vi en ny tradition: Årsfesten, hvor nye kandidater fra Tysk bliver fejret på behørig vis.

2014 tegner også lovende. Vi er fortsat i planlægningsfasen, men allerede nu kan vi love en gentagelse af årsfesten i efteråret, karriereaften, byvandring – og flere arrangementer er på tegnebrættet. Den 20. januar holder foreningen generalforsamling, hvor vi gerne vil fortælle om bestyrelsens arbejde, økonomi og fremadrettede planer. Efter selve mødet vil der være et glas, lidt snacks og samvær. Det er også nu, du skal forny dit medlemskab af foreningen. Bestyrelsen foreslår, at kontingentet forbliver 150 kr. om året for almindelige medlemmer og 100 kr. for studerende. Beløbet skal indbetales senest d. 15. februar 2014 på foreningens konto 5328 0507003 i Arbejdernes Landsbank. Det er også muligt at betale kontant på dagen.

Venlige hilsener Bestyrelsen for Tysk Alumneforening

Dagsorden for generalforsamling i Tysk Alumneforening d. 20 januar 2014

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens årsberetning

3. Fremlæggelse af regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Behandling af evt. indkomne forslag, herunder forslag til ændring og forsimpling af vedtægter (se bilag 1)

6. Valg til bestyrelsen

7. Valg af revisor

8. Eventuelt

Bilag 1: Vedtægter for Tysk Alumneforening

§ 1

Tysk Alumneforenings formål er at afholde faglige og sociale arrangementer til gavn for medlemmerne. Foreningen er et socialt og fagligt forum, som sigter på at fastholde medlemmernes tilknytning til Tysklands og den øvrige tysktalende verdens kultur og det tyske sprog.

§ 2

Foreningen henvender sig til færdiguddannede kandidater, bachelorer samt studerende fra faget Tysk, Københavns Universitet, herunder studerende på gymnasiesidefag/tilvalgsfag. Ansøgere, der ikke opfylder en af de nævnte betingelser, kan optages efter bestyrelsens forudgående godkendelse. Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen. Medlemskabet ophører automatisk, hvis medlemskontingentet ikke er indgået, efter at der er foretaget 2 rykkere.

§ 3

Det ordinære årsmøde vælger en bestyrelse til at varetage foreningens daglige ledelse. Bestyrelsen består af op til 7 medlemmer, som vælges for en periode af 2 år på det ordinære årsmøde. To af pladserne i bestyrelsen er forbeholdt undervisere på faget Tysk på Københavns Universitet. Besættes kun den ene eller ingen af pladserne af undervisere, overgår pladserne til andre foreningsmedlemmer. Desuden vælges op til 3 suppleanter for 2 år. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, næstformand og en kasserer. Bestyrelsen holder møder, når formanden eller to af dens medlemmer ønsker det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når fire af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt flertal.

§ 4

Årsmødet er foreningens øverste myndighed i alle foreningens anliggender. Den på årsmødet valgte bestyrelse varetager foreningens daglige ledelse. Bestyrelsen indkalder skriftligt medlemmerne til årsmøde med mindst 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden. Forslag kan fremsendes til bestyrelsen indtil 7 dage før årsmødet. Foreningens ordinære årsmøde afholdes én gang årligt, så vidt muligt i januar måned. Dagsorden for det ordinære årsmøde skal mindst indeholde følgende punkter:

• valg af dirigent og referent

• bestyrelsens årsberetning

• fremlæggelse af regnskab

• fastsættelse af kontingent

• behandling af evt. indkomne forslag

• valg til bestyrelsen

• valg af revisor

• eventuelt

Med undtagelse af beslutning angående foreningens opløsning og vedtægtsændringer, træffes alle beslutninger på årsmødet med simpelt flertal.

§ 5

Ekstraordinært årsmøde kan afholdes, hvis et flertal af bestyrelsesmedlemmerne ønsker det eller på skriftlig anmodning fra mindst 25 % af foreningens medlemmer. I forbindelse med ekstraordinære årsmøder gælder samme indkaldelsesprocedure som for ordinære årsmøder.

§ 6

Ethvert årsmøde er beslutningsdygtig, uanset hvor mange af foreningens medlemmer der er mødt eller repræsenteret, og beslutning tages ved simpel stemmeflerhed. Beslutning om ændringer i vedtægterne eller selskabets ophør kan kun ske ved et ordinært årsmøde, hvor bekendtgørelse med dagsorden forud er sket skriftligt og via opslag på foreningens hjemmeside.

§ 7

Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december, hvorefter regnskabet aflægges hurtigst muligt. Årsregnskabet revideres af en revisor, der vælges af årsmødet for 2 år ad gangen.

§ 8

Foreningens aktiviteter dækkes gennem medlemskontingentet, brugerbetaling og eventuel støtte fra universitetet, foreninger og andre bidragsydere. Kontingentet fastsættes på årsmødet.

§ 9

Foreningen kan kun opløses, hvis forslag herom på et årsmøde støttes af mindst 75 % af de afgivne stemmer og mindst halvdelen af foreningens samlede medlemmer er repræsenteret personligt eller ved fuldmagt. Dernæst skal indkaldes til et ekstraordinært årsmøde, hvor mindst 75 % af de afgivne stemmer skal tiltræde forslaget om opløsning af foreningen. I tilfælde af foreningens opløsning skal foreningens eventuelle formue enten overgå til videreførelse af foreningens formål eller til Germansk Fagråd ved Københavns Universitet.

 

 

 

 

Praktiske oplysninger

Tid: d. 20. januar 2014 - kl. 19:00 til 22:00
Sted: Københavns Universitet Amager

Hent kalenderfil