Vedtægter for Tysk Alumneforening

§ 1 Navn, stiftelse og hjemsted
Stk. 1
Foreningens navn er Tysk Alumneforening – Københavns Universitet. Foreningen er stiftet februar 2011.
Stk. 2
Foreningens hjemsted er: Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet.

§ 2 Formål
Tysk Alumneforenings formål er at afholde faglige og sociale arrangementer til gavn for medlemmerne. Foreningen er et socialt og fagligt forum, som sigter på at fastholde medlemmernes tilknytning til Tysklands og den øvrige tysktalende verdens kultur og det tyske sprog. Arrangementer annonceres som minimum pr. mail til foreningens medlemmer.

§ 3 Foreningens medlemmer
Stk. 1
Foreningen henvender sig til færdiguddannede kandidater, bachelorer samt studerende fra faget Tysk, Københavns Universitet, herunder studerende på gymnasiesidefag/tilvalgsfag. Ansøgere, der ikke opfylder en af de nævnte betingelser, kan optages efter bestyrelsens forudgående godkendelse.
Stk. 2
Indmeldelse sker ved en mail til tyskalumneforening@gmail.com og samtidig oprettelse af online profil på webstedet www.kubulus.dk Københavns Universitets Alumneforening. Vilkår og betingelser for det samtidige medlemskab af Københavns Universitets Alumneforening fremgår af samtykkeerklæringen som skal accepteres ved indmeldelse.
Stk. 3
Ved optagelse giver medlemmerne Tysk Alumneforenings bestyrelse og Københavns Universitets Alumneforening følgende oplysninger:
• år for immatrikulering og studiefærdiggørelse
• titel
• navn
• adresse og telefonnummer
• e-mail
• evt. navn på arbejdssted
• evt. stilling
• evt. beskrivelse af erhvervsfunktion
Stk. 4
Det påhviler medlemmerne selv at sikre sig rigtigheden, og om muligt opdatere sin online alumneprofil med oplysninger om de ovenfor nævnte områder. Er der oplysninger som kun kan berigtiges af Københavns Universitet skal medlemmerne oplyse Universitetet herom på alumne@adm.ku.dk.

§ 4 Bestyrelsen
Det ordinære årsmøde vælger en bestyrelse til at varetage foreningens daglige ledelse. Bestyrelsen består af op til 7 medlemmer, som vælges for en periode af 2 år på det ordinære årsmøde. To af pladserne i bestyrelsen er forbeholdt undervisere på faget Tysk på Københavns Universitet. Besættes kun den ene eller ingen af pladserne af undervisere, overgår pladserne til andre foreningsmedlemmer. Desuden vælges op til 3 suppleanter, som også er på valg hvert år.
Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, næstformand og en kasserer.
Bestyrelsen holder møder, når formanden eller to af dens medlemmer ønsker det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når fire af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. 

§ 5 Årsmøde
Årsmødet er foreningens øverste myndighed i alle foreningens anliggender. Den på årsmødet valgte bestyrelse varetager foreningens daglige ledelse. Bestyrelsen indkalder skriftligt medlemmerne til årsmøde med mindst 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden. Forslag kan fremsendes til bestyrelsen indtil 7 dage før årsmødet.
Foreningens ordinære årsmøde afholdes én gang årligt, så vidt muligt i januar måned.
Dagsorden for det ordinære årsmøde skal mindst indeholde følgende punkter: 
• valg af dirigent og referent
• bestyrelsens årsberetning
• fremlæggelse af regnskab
• behandling af evt. indkomne forslag
• valg til bestyrelsen
• eventuelt
Med undtagelse af beslutning angående foreningens opløsning og vedtægtsændringer, træffes alle beslutninger på årsmødet med simpelt flertal.

§ 6 Ekstraordinært årsmøde
Ekstraordinært årsmøde kan afholdes, hvis et flertal af bestyrelsesmedlemmerne ønsker det eller på skriftlig anmodning fra mindst 25 % af foreningens medlemmer. I forbindelse med ekstraordinære årsmøder gælder samme indkaldelsesprocedure som for ordinære årsmøder.

§ 7 Beslutningsdygtighed
Ethvert årsmøde er beslutningsdygtig, uanset hvor mange af foreningens medlemmer der er mødt eller repræsenteret, og beslutning tages ved simpel stemmeflerhed. Beslutning om ændringer i vedtægterne eller selskabets ophør kan kun ske ved et ordinært årsmøde, hvor bekendtgørelse med dagsorden forud er sket skriftligt via mail.

§ 8 Regnskabsår
Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december, hvorefter regnskabet aflægges hurtigst muligt.

§ 9 Foreningens opløsning
Stk. 1
Foreningen kan kun opløses, hvis forslag herom på et årsmøde støttes af mindst 75 % af de afgivne stemmer og mindst halvdelen af foreningens samlede medlemmer er repræsenteret personligt eller ved fuldmagt. Dernæst skal indkaldes til et ekstraordinært årsmøde, hvor mindst 75 % af de afgivne stemmer skal tiltræde forslaget om opløsning af foreningen.
Stk. 2
I tilfælde af foreningens opløsning skal foreningens eventuelle formue overgå til videreførelse af foreningens formål eller til Tysk studiet ved Københavns Universitet.